Wzory pism


Wyświetlanie 18 rezultatów.
Nazwa Rozmiar
01_Umowa na usługi projektowo-kosztorysowe.rtf 536,3k
02_Umowa na sprawdzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.rtf 412,1k
03_Umowa na roboty budowlane_w formule „zbuduj”.rtf 1 009,5k
04_Umowa na roboty budowlane_w formule „zaprojektuj i zbuduj”.rtf 1 082,8k
05_Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.rtf 92,3k
06_Protokół przekazania terenu budowy.rtf 66,5k
07_Obiegowa karta wyrobu.rtf 132,9k
08_Zgłoszenie gotowości do odbioru robót budowlanych.rtf 101,8k
09_Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.rtf 104,9k
10_Protokół odbioru częściowego końcowego robót budowlanych.rtf 147,5k
11_Protokół odbioru usunięcia wad fizycznych.rtf 99,9k
12_Protokół odbioru ostatecznego robót budowlanych.rtf 84,5k
13_Raport wykonawcy z realizacji robót budowlanych.rtf 87,4k
14_Raport nadzoru inwestorskiego_autorskiego.rtf 80,4k
15_Protokół z narady koordynacyjnej.rtf 84,8k
16_Formularz tabeli wartości elementów scalonych.rtf 176,5k
17_Ubezpieczeniowa bankowa gwarancja należytego wykonania umowy.rtf 81,6k
18_Protokół konieczności.rtf 82,1k
Wyświetlanie 18 rezultatów.