Strona główna » Spis treści

Spis treści

SKRÓTY I OZNACZENIA 9

WPROWADZENIE 13

1. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 17

1.1. Definicja robót budowlanych i obiektu budowlanego 17
1.2. Ogólne zasady 22
1.2.1. Kiedy umowa jest umową o roboty budowlane? 22
1.2.2. Umowy ramowe na roboty budowlane 26
1.2.3. Elementy umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych 26
1.2.4. Termin zawarcia umowy w zamówieniach publicznych 33

2. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO (INWESTOR) 35

3. WYKONAWCA I PODWYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 41

3.1. Wykonawca 41
3.2. Podwykonawcy 44
3.2.1. Udział podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy o roboty budowlane 44
3.2.2. Podwykonawca robót budowlanych 46
3.2.3. Podwykonawcy dostaw i usług 49
3.2.4. Solidarna odpowiedzialność 49

4. UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO PEŁNIĄCY SAMODZIELNE FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE 51

4.1. Uczestnicy procesu budowlanego 51
4.2. Projektant 54
4.2.1. Obowiązki i uprawnienia 54
4.2.2. Nieprawidłowości i uchybienia 57
4.2.3. Umowa na usługi projektowe 58
4.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego 60
4.3.1. Obowiązki i uprawnienia 60
4.3.2. Nieprawidłowości i uchybienia 61
4.3.3. Umowa zlecenia sprawowania nadzoru inwestorskiego 62
4.4. Kierownik budowy/robót 64
4.4.1. Obowiązki i uprawnienia 64
4.4.2. Nieprawidłowości i uchybienia 66
4.5. Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego 67

5. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE 69

5.1. Zasady ogólne 69
5.2. Dokumentacja projektowa 72
5.2.1. Projekt budowlany i projekt wykonawczy 72
5.2.2. Przedmiar robót budowlanych 80
5.2.3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 82
5.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 83
5.4. Program funkcjonalno-użytkowy 86
5.5. Uczciwa konkurencja 88
5.6. Wymagania stawiane robotom budowlanym 95
5.7. Oznakowania 98
5.8. Kody CPV 100
5.9. Klauzule społeczne podmiotowe 101

6. TERMINY UMOWNE 107

7. OCHRONA MIENIA, ZDROWIA I ŻYCIA OSÓB ORAZ ŚRODOWISKA 109

8. WYROBY 113

9. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 115

9.1. Rodzaje odbiorów robót 115
9.2. Procedura odbiorowa 116
9.3. Odbiór częściowy robót budowlanych 118
9.4. Odbiór końcowy robót budowlanych 119
9.5. Protokoły odbioru robót budowlanych 120
9.6. Uchylanie się przez inwestora od odbioru wadliwych robót budowlanych 121

10. DOKUMENTOWANIE PROCESU BUDOWLANEGO 125

11. WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE 129

11.1. Składowe ceny oferty i rodzaje wynagrodzenia 129
11.2. Wynagrodzenie kosztorysowe 132
11.3. Wynagrodzenie ryczałtowe 133
11.4. Kosztorysy ofertowe i tabele wartości elementów scalonych w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego 137
11.5. Waloryzacja składników ceny oferty (wynagrodzenia) 138
11.6. Narzucenie wykonawcy cen robót dodatkowych i robót zamiennych w postanowieniach umowy podstawowej 142
11.7. Zaliczki 142
11.8. Rozliczenie robót budowlanych 143
11.9. Bezpodstawne wzbogacenie 144

12. ZABEZPIECZENIE INWESTORA 147

12.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 147
12.2. Rękojmia za ujawnione wady fizyczne 150
12.3. Gwarancja jakości 151
12.4. Zwolnienie wykonawcy z odpowiedzialności za wadliwe wykonanie robót budowlanych 153

13. GWARANCJA ZAPŁATY 155

14. KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA 159

15. ZMIANY UMOWY 167

16. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 173

16.1. Przesłanki odstąpienia od umowy 173
16.2. Termin wygaśnięcia prawa odstąpienia od umowy 176
16.3. Odstąpienie od umowy a kary umowne 176

17. UNIEWAŻNIENIE UMOWY 179

18. WZORY UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE I USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI BUDOWLANYCH 181

18.1. Wzory umowy przygotowane i upowszechnione przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 181

18.2. FIDIC 182

18.3. Wzory umów opracowane przez autorów 183
18.4. Zalecenia 184

WZORY DOKUMENTÓW 185

Wzór 1. Umowa na usługi projektowo-kosztorysowe i sprawowanie wielobranżowego projektowego nadzoru autorskiego na budowie 187
Wzór 2. Umowa na sprawdzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w formule „zbuduj” 212
Wzór 3. Umowa na roboty budowlane polegające na budowie budynku w formule
„zbuduj” 234
Wzór 4. Umowa na roboty budowlane polegające na budowie budynku w formule „zaprojektuj i zbuduj” 289
Wzór 5. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowo-kosztorysowej 348
Wzór 6. Protokół przekazania terenu budowy 350
Wzór 7. Obiegowa karta wyrobu 352
Wzór 8. Zgłoszenie gotowości do odbioru robót budowlanych rozliczanych ryczałtowo według tabeli wartości elementów scalonych 356
Wzór 9. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 359
Wzór 10. Protokół odbioru częściowego/końcowego robót budowlanych 362
Wzór 11. Protokół odbioru usunięcia wad fizycznych ujawnionych w okresie rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości 367
Wzór 12. Protokół odbioru ostatecznego robót budowlanych 370
Wzór 13. Raport wykonawcy z realizacji robót budowlanych 372
Wzór 14. Raport nadzoru inwestorskiego/autorskiego z realizacji robót budowlanych 374
Wzór 15. Protokół z narady koordynacyjnej 376
Wzór 16. Formularz tabeli wartości elementów scalonych robót budowlanych polegających na budowie budynku 378
Wzór 17. Ubezpieczeniowa/bankowa gwarancja należytego wykonania umowy 382
Wzór 18. Protokół konieczności 385

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW WYKONAWCZYCH DO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 387

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW WYKONAWCZYCH DO PRAWA BUDOWLANEGO 391

O AUTORACH 399